Każdy z nas lubi być doceniany zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To podbudowuje naszą samoocenę i motywuje nas do dalszej pracy. Lubimy otrzymywać nagrody, premie, a nawet gratyfikację w postaci miłych słów uznania od przełożonego. Czynniki, które motywują nas do działania, można podzielić na kilka kategorii, a kategorie te to: pieniądze, niezależność, prestiż, rozwój osobisty.

Tu rodzi się pytanie czy po (na przykład) 20 latach pracy pracownikowi przysługuje jakaś dodatkowa nagroda? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taki „bonus”?

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem, które jest przyznawane każdemu pracownikowi. Uregulowań dotyczących tej gratyfikacji nie znajdziemy także w kodeksie pracy, lecz w innych aktach wykonawczych dotyczących konkretnych grup zawodowych. Zaliczamy do nich między innymi: Kartę Nauczyciela, ustawę o pracownikach służby cywilnej czy pracownikach służby samorządowej. Oczywiście inni prywatni pracodawcy również mogą wprowadzić system przyznawania nagrody jubileuszowej, jednak jest to dodatkowa forma nagradzania pracownika, nie wynikająca wprost z przepisów prawa pracy, tak jak obowiązkowe udzielenie urlopu wypoczynkowego czy wypłata wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, który zdecyduje się na wprowadzenie takich „bonusów” w firmie, powinien umieścić wszelkie ustalenia z tym związane w uregulowaniach wewnętrznych. takich jak: regulamin przedsiębiorstwa czy układ zbiorowy pracy.

Nagroda jubileuszowa, jak sama nazwa wskazuje, jest nagrodą za wieloletnią współpracę u  jednego pracodawcy lub w określonym zawodzie. Uprawnieni do tej gratyfikacji są na mocy przepisów między innymi: górnicy, pracownicy urzędów skarbowych, bibliotek czy pracownicy służby zdrowia.

Warto wspomnieć, że do stażu pracy, który determinuje wysokość przyznawanej nagrody zaliczamy: zakończone okresy zatrudnienia, a także pracę w gospodarstwie rolnym lub prowadzenie takiego indywidualnego gospodarstwa, dodatkowo pobieranie zasiłku dla osób bezrobotnych oraz okres przebywania na urlopie wychowawczym. Natomiast czas pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest zaliczany do tego czasu zatrudniania.

W zależności od miejsca pracy osoby, która miałaby być adresatem nagrody i panujących w danym przedsiębiorstwie czy instytucji wewnętrznych przepisów, należy rozróżnić dwa sposoby składnia wniosków o przyznanie nagrody jubileuszowej: osobisty, wówczas pracownik – jubilat składa stosowny formularz/oświadczenie swojemu kierownikowi, bądź pośredni, gdzie w imieniu pracownika występuję o tą gratyfikację jego przełożony.

Nagroda jubileuszowa jest wypłacana po osiągnieciu odpowiedniego stażu pracy i wynosi ona odpowiednio:

– 75% miesięcznego wynagrodzenia, w sytuacji zatrudniania trwającego 20 lat,

– 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jubilat przepracował w zakładzie pracy 25 lat,

– 150% miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku, kiedy staż ten wynosił 30 lat

– 200% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku 35 lat stażu pracy. Kolejne pułapy stopnia zatrudniania względem wysokości nagrody mogą się różnić w zależności od danej, uprawnionej do nagrody, grupy zawodowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2020.1320 t.j.