Ratalna sprzedaż ułatwia życie, gdy nie mamy do dyspozycji większej ilości środków finansowych dostępnych „na już”, a chcielibyśmy dla przykładu posiadać interesujący nas gadżet lub szybko zmienić wyposażenie mieszkania. Warto jednak znać wszystkie aspekty prawne, które wiążą się z takim sposobem dokonywania transakcji.

 

Sprzedaż na raty została uregulowana w przepisach Kodeksu Cywilnego. Dokonywana jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, między nim – a kupującym będącym osobą fizyczną.

Kiedy są możliwe raty?
Sprzedaż ratalna charakteryzuje się, tym, że przedmiotem sprzedaży musi być rzecz ruchoma. Spełnienie świadczenia po stronie kupującego odbywa się w przedziale czasowym, a cena jest uiszczana w ratach. Sprzedawca zaś przekazuje dany produkt przed dokonaniem pełnej płatności ze strony kupującego.

Głównymi elementami umowy sprzedaż na raty są data i miejsce zawarcia umowy, dane stron zawierających umowę, przedmiot sprzedaży, cena, określenie rat co do ich ilości, wysokości, okresu czasu w jakim powinny być regulowane, podpisy obu stron. Dodatkowo sprzedawca może umieścić w treści takiej umowy zapis zgodnie z artykułem 583 par. 1 dotyczący zastrzeżenia natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat. Reasumując sprzedawca może zamieścić w umowie zapis, iż jeśli kupujący nie będzie terminowo spłacał kolejnych rat, będzie on mógł zażądać spłaty całej pozostałej kwoty. Jest to możliwe, jeśli spełnione są przesłanki – kupujący zalega ze spłatą co najmniej do dwóch kolejnych rat, a łączna ich suma przekracza kwotę jednej piątej ogólnej wartości umowy.

Odstąpienie od umowy
Sprzedawca może odstąpić od umowy na podstawie art. 586 par. 2, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej kwoty. W takim wypadku sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiednio dodatkowy termin do zapłacenia zaległości z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku sprzedaży na raty odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi może zostać wyłączona tylko na podstawie szczegółowych przepisów. Zawarta umowa nie może utrudniać kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

Spłata przed terminem
Kupujący może w każdej chwili przed terminem dokonać zapłaty. W razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego.
Świadomie korzystajmy z możliwości jakie stwarzają nam sprzedawcy, jednak zawsze pamiętajmy o zapoznaniu się treścią umowy jaką zawieramy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej – zadzwoń i skorzystaj z pomocy przez telefon  doświadczonego prawnika Availo. Już od 50 pln.