Każdy kto uczył się przepisów przed teoretyczną częścią egzaminu na prawo jazdy, wie, że znak drogowy może wyrażać ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. Bez znajomości znaków drogowych narażamy się na poważne kłopoty, nie tylko możemy utknąć w ślepej uliczce albo zaparkować na zakazie czy w specjalnej strefie, do której uprawnień nie posiadamy, ale przede wszystkim możemy sprowadzić niebezpieczeństwo na siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Na drogach stosuje się znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych oraz znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.

Stosuje się również znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego i obiektów drogowych oraz oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, z prowadzeniem na odcinku drogi publicznej badań, dotyczących znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami podstawowymi.

Nie daj się zaskoczyć!

Zazwyczaj kierowcy, którzy raz nauczyli się znaków, rzadko sięgają po ich lekturę ponownie. Jednak jest to nieprawidłowe zachowanie, tym bardziej, że znaki ulegają zmianie, a także w ruchu pojawiają się również nowe oznaczenia.

Tytułem przykładu było tutaj wprowadzenie nowych znaków drogowych które miały związek z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi organizowanymi w Polsce, które trwały od 1 maja do 17 czerwca bieżącego roku. Nietypowe znaki mają kolor żółty i zostały umieszczone na wybranych obiektach przy drogach <- kliknij i sprawdź

Oznaczenia z innych krajów
Podczas wakacji , kiedy podróżujemy do innych krajów , mogą nas zaskoczyć również odmienne znaki drogowe w krajach unii europejskiej.  Pomimo widocznego ujednolicenia i standaryzacji, europejskie znaki drogowe wykazują istotne różnice pomiędzy krajami. Odmienności pojawiają się w  grafice, w różnych oznaczeniach, różnorodnym użyciu kolorów oraz w pojawiających się tekstach często  w lokalnych językach.  Warto zatem zapoznać się z przepisami właściwym dla danego kraju.

  • Przykładowo pamiętajmy, że kraje europejskie używają systemu metrycznego (odległości w kilometrach lub metrach, wysokości i szerokości w metrach) z zastrzeżeniem Wielkiej Brytanii, gdzie odległości podane są w milach.
  • Drogowskazy na autostradach są oznaczone przez biały tekst na niebieskim tle w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Belgii, Austrii, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Łotwie i Węgrzech, a przez biały tekst na zielonym tle we Włoszech, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Finlandii, Słowenii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Cyprze, Rumunii, Słowacji i Serbii.
  • Znaki ostrzegawcze w Irlandii mają kształt rombu z żółtym tłem zamiast standardowego kształtu trójkąta i odbiegają od standardu przyjętego w reszcie Europy.

———-

Źródło:
1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, dz.u.2017.1260 t.j.
2.    Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych, dz.u.2002.170.1393.
3.    Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  dz.u.2003.220.2181
4.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C3%B3wnanie_europejskich_znak%C3%B3w_drogowych