Faktem jest, że niestety nasze dzieci chorują. Przedszkola, żłobki, szkoła – to doskonała okazja aby „podłapać” zarazki. Każda choroba to również stres dla rodzica zarówno o stan zdrowia swojego podopiecznego, jak i sprawy zawodowe i kwestie finansowe.

Zgodnie z przepisami pod pewnymi warunkami przysługiwać się będzie zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy ma na celu ochronę osoby ubezpieczonej przed utratą wynagrodzenia w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki właśnie nad chorym dzieckiem.

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy w całości finansowany jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Zasiłek opiekuńczy należy do świadczeń zasiłkowych, tj. świadczeń wypłacanych przez krótki czas lub jednorazowo.

Celem ogólnym zasiłków wypłacanych okresowo jest zastąpienie pracownikowi wynagrodzenia, którego nie może uzyskać z powodu niemożności świadczenia pracy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki między innymi nad:
1) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
2) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:
a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

Za dzieci, uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Opiekę nad dzieckiem może sprawować zarówno ojciec jak i matka dziecka. Jednak zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem w określonym czasie otrzymuje tylko jedno z nich.

Wyjątkiem jest sytuacja jeśli, jedno z rodziców musi sprawować opiekę w placówce medycznej nad jedną ze swoich pociech, a drugi rodzic zajmuje się pozostałymi dziećmi.

Prawo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim. Prawo do zasiłku można nabyć nie tylko z powodu opieki nad dzieckiem własnym, ale także małżonka ubezpieczonego, przysposobionym, a także obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Zapis ten nie dotyczy rodziców dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.

Świadczenie takie przysługuje w wysokości 80% wymiaru zasiłku, w ciągu roku kalendarzowego łącznie można wykorzystać 60 dni na zwolnienie związane z wykonywaniem osobistej opieki nad chorym dzieckiem.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest, złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, wniosek o zasiłek opiekuńczy o sygnaturze: Z-15A