Początek roku to dla wielu rodziców – czas sporych wydatków. Dlatego też, dużym zainteresowaniem cieszy się nowy program rządowy pn. „Dobry Start”, potocznie nazywany „Wyprawka 300+”, który umożliwia otrzymanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. Sprawdź, czy i jak możesz otrzymać wyprawkę.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się – raz w roku.

Przy czym należy uwzględnić, że przez dziecko lub osobę uczącą się rozumie się osobę do 20. roku życia; a także dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Krąg osób uprawnionych, które mogą się starać o „wyprawkę”

 • obywatele Polski;
 • cudzoziemcy, w tym obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii;

a także, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, to świadczenie może przysługiwać:

 • osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie szczegółowo określonych w rozporządzeniu zezwoleniach.

Kiedy „Dobry Start” się nie należy

Nie można wnioskować o przyznanie świadczenia, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, a także na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Tryb wnioskowy

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek taki należy złożyć do organu właściwego miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek (np. jednostka organizacyjna gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, jednostka organizacyjna powiatu której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego). Istnieje możliwość składania wniosku elektronicznie i w formie tradycyjnej. W przypadku, kiedy wnioskodawca pomylił się we wniosku albo nie uzupełnił potrzebnych danych organ wezwie go do uzupełnienia w terminie 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

We wniosku należy określić:

 • nazwę i adres organu właściwego;
 • dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Terminy i wypłata świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Uchybienie wskazanym terminom spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpoznany.

Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Warto uprzedzić, że jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Jeśli się nie należało – to trzeba zwrócić

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry Start”, jest zobowiązana do jego zwrotu. O nienależnie pobranym świadczeniu możemy mówić, kiedy zostało ono wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia, a także wtedy, kiedy zostało ono to wypłacone zostało osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od organu, który je przyznał.