11 maja to Dzień Bez Śmiecenia. Oczywiście, zanieczyszczanie naszej planety nie jest ani dobre, ani pożyteczne, ale warto również wiedzieć – co na ten temat mówią polskie przepisy. Poprosiliśmy jednego z naszych prawników, aby bliżej przyjrzał się tej sprawie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Prawo stara się chronić naszą przyrodę, do tego celu ustanowiony został szereg przepisów, które mają zagwarantować bezpieczeństwo środowiska, a tym samym –  zabezpieczyć nam komfort życia w nim.

Kary i nagany

  • Wyrzucanie śmieci lub innych nieczystości na nieswoim gruncie polnym to wykroczenie zagrożone karą grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. (art. 154 § 2 kw).
  • Zanieczyszczanie gleby lub wody w lesie albo wyrzucanie do lasu kamieni, śmieci, złomu, padliny lub innych nieczystości, albo w inny sposób zaśmiecanie lasu, to wykroczenie stanowiące zagrożenie i podlega karze grzywny albo karze nagany. (art.162 § 2 kw).
  • Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych takich jak m.in. droga, ulica, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, to wykroczenie, które podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. (art. 145 kw).

Regulamin utrzymania porządku

Każda Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i jest on aktem prawa miejscowego.

Powołani do eko

Właściciele nieruchomości mają za zadanie utrzymanie swojej własności w czystości i porządku przez jej wyposażenie w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciele zapewniają również utrzymanie czystości także przez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – kto nie wykonuje tych obowiązków podlega karze grzywny.

Dodatkowo, sami powinniśmy się czuć zobowiązani selektywnie zbierać śmieci – papier; szkło; metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Ustawodawca nas do tego zachęca. Jednak wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli: na terenie gminy frakcje odpadów zbierane są w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. A wykorzystywane do tego celu pojemniki, do których odpady są składne oraz worki odpowiednio zabezpieczają odpady

A co z recyklingiem?

Przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Od najmłodszych

Przepisy przepisami, ale prawdziwa postawa proekologiczna kształtuje się już od najmłodszych lat. Bowiem często to nie przez przepisy, kary i nagany, ale wzorce i wychowanie są czynnikiem decydującym o tym czy będziemy „EKO”. Pamiętajmy zatem aby o środowisko dbać nie dlatego, że za śmiecenie grożą nieprzyjemności prawne, ale dlatego, że nam i naszym dzieciom w czystym środowisku będzie żyło się lepiej, dłużej i szczęśliwiej – a to chyba największa motywacja.

Więcej na temat Dnia Bez Śmiecenia można dowiedzieć się tutaj -> http://dzienbezsmiecenia.pl/