Już za kilka dni  wchodzi w życie ustawa, która głośnym echem odbiła się w mediach. Od 1 marca 2018 roku handel w niedzielę będzie mocno ograniczony, a za dwa lata zostanie niemal zupełnie zlikwidowany. Od 2019 roku zakupy będziemy mogli zrobić tylko w jedną wolną niedzielę w miesiącu, a w 2020 roku wszystkie niedziele będą wolne od handlu poza wyjątkami ściśle określonymi w ustawie.

Zgodnie z art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Gdzie zrobimy zakupy?

Ustawa przewiduje pewne wyjątki dotyczące tego, gdzie dopuszczony będzie handel w niedzielę. Tymi miejscami są:

 1. Stacje paliw płynnych
 2. Placówki handlowe w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami
 3. Apteki i punkty apteczne
 4. Zakłady lecznictwa dla zwierząt
 5. Placówki handlowe w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami
 6. Placówki handlowe w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 7. Placówki pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
 8. Placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
 9. W placówkach handlowych w zakładach hotelarskich
 10. W placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku
 11. W placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo- rekreacyjnych także gdy są one zlokalizowane w halach targowych
 12. W placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych
 13. W placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w zakresie związanych z bezpośrednią obsługą podróżnych
 14. W centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryby z burt w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych, zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa, akwakultury oraz handlem takimi produktami
 15. Placówki handlowe w portach lotniczych
 16. W strefach wolnocłowych
 17. W środkach transportu, na statkach, na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych, innych morskich budowlach hydrotechnicznych
 18. Na terenie jednostek penitencjarnych
 19. W placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych
 20. W sklepach internetowych i na platformach internetowych
 21. W przypadku handlu towarów z automatu
 22. W przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 23. W hurtowniach farmaceutycznych
 24. W okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn
 25. W przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami, zniczami przy cmentarzach
 26. W zakładach pogrzebowych
 27. W placówkach handlowych w których handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek
 28. W piekarniach, cukierniach, lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi
 29. W placówkach handlowych w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna
 30. Na terenie rolno- spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno- spożywczymi
 31. W placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno- spożywczych rynków hurtowych w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności
 32. W placówkach handlowych w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

W które niedziele zrobimy zakupy w 2018 roku?

Ustawa dokładnie określa także niedziele, w które będzie można zrobić zakupy. Są nimi:

– 4 i 25 marca;

– 6 i 27 maja;

– 3 i 24 czerwca;

– 1 i 29 lipca;

– 5 i 26 sierpnia;

– 2 i 30 września;

– 7 i 28 października;

– 4 i 25 listopada;

– 2, 16, 23, 30 grudnia.