Lada moment dzieci i młodzież szkolna w niektórych województwach Polski rozpocznie zapewne wyczekiwane ferie zimowe. Część rodziców decyduje się wysłać swoje dzieci na zorganizowane wyjazdy. Warto jednak przed samym zimowiskiem zapoznać się ze związanymi z nim podstawowymi kwestiami prawnymi, aby zapewnić dziecku bezpieczny i aktywny wypoczynek.

Każdy taki wyjazd zobowiązuje organizatora do przekazania kuratorowi oświaty odpowiedniego zgłoszenia w terminie nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. Każdy rodzic i opiekun może sprawdzić, czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko, został zgłoszony do specjalnej bazy. Sprawdzenie jest możliwe za pośrednictwem strony: https://wypoczynek.men.gov.pl. Rodzicie i opiekunowie powinni także sprawdzić, czy organizator (w przypadku wypoczynku zagranicznego) zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku. Należy także pamiętać, że organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warto również zwrócić uwagę na obiekt, w którym ma się odbyć zimowisko. Powinien on bowiem spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Każdy z uczestników wyjazdu, powinien dostarczyć karty kwalifikacyjne organizatorowi, z którymi obowiązkowo zapoznać się mają wychowawcy. Karta ta zawiera m.in. podstawowe informacje dotyczące uczestnika oraz istotne dane o jego stanie zdrowia.  Warto pamiętać o tym, że liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, gdy zaś chodzi o dzieci do 10. roku życia, liczba ta nie może przekroczyć 15 osób. Również kadra wypoczynku powinna spełniać odpowiednie warunki. Zarówno wychowawcy jak i kierownicy muszą być osobami, które nie były karane za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Osoby te muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie, powinny ukończyć odpowiedni kurs, posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć. Kandydat na wychowawcę wyjazdu jest zobowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Pamiętajmy o tym, że ferie zimowe to nie tylko szaleństwo i zimowa beztroska, ale niekiedy również kradzieże czy oszustwa. Przed wyjazdem, warto uczulić naszą pociechę na to, aby wszystkie niepokojące zachowania i zjawiska zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi zimowiska.