Chociaż polskie warunki atmosferyczne rzadko powodują klęski żywiołowe, ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują na to, że lepiej zabezpieczyć się przed ich skutkami. Jak to zrobić najlepiej, radzi ekspert prawny.

Idealnym sposobem zabezpieczenia się przed skutkami klęsk żywiołowych jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Ze względu na to, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, nie wszyscy się na nie decydują.

Prawny kształt ubezpieczeń

W teraźniejszym stanie prawnym, kształt ubezpieczeń mieszkaniowych/ domowych nie ogranicza się tylko do ryzyk podstawowych, czyli ognia, zalania, powodzi. Wspomagającymi detalami są ryzyka kradzieży, dodatkowej ochrony mienia znajdującego się wewnątrz ubezpieczonego mieszkania albo domu. Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych zapewnia ochronę od skutków powodzi, gradu, zejścia lawiny śnieżnej, od osuwania i zapadnięcia gruntu, pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, od dymu i sadzy, huraganu, uderzenia pojazdu, upadku drzewa, obfitego deszczu, upadku budynków oraz zwrot kosztów akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze wszystkimi wyżej wymienionymi zdarzeniami.  Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zapoznać się dokładnie z definicjami klęsk żywiołowych, aby nie spotkać się z odmową wypłaty świadczenia.
Zgodnie z art. 821 kodeksu cywilnego, przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Stąd też interesem majątkowym związanym z określonym prawem do rzeczy w tym przypadku nieruchomości, które uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej będzie własność (art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.), użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.).

Co warto sprawdzić przed wykupieniem polisy?

Analizując postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na ich przejrzystość oraz definicje pojęć. Np. należy sprawdzić definicje huraganu, aby nie okazało się, że wiatr, który spowodował nam zerwanie dachu jako huragan uznany przez ubezpieczyciela nie będzie. Jeśli w OWU znajdziemy dużo wyłączeń- czyli informacji, że „ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia w postaci…” nie podpisujmy takiej umowy. Istnieje prawny obowiązek doręczenia nam OWU przed zawarciem umowy, abyśmy mogli się z nimi zapoznać. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia od klęsk żywiołowych należy sprawdzić między innymi zakres udzielonej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sposób oraz system oszacowania wartości szkody.
W sytuacji posiadania polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie wypłaca ubezpieczyciel. Szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela, który później przysyła na miejsce likwidatora. Niezależnie od jego czynności, warto zadbać o własną dokumentację szkód w postaci zdjęć czy świadków. Pamiętajmy, że ubezpieczonym przysługuje prawo do kwestionowania wyceny sporządzonej przez ubezpieczyciela. Od decyzji można odwołać się do firmy ubezpieczeniowej, która ją wydała, a w razie zaniżenia odszkodowania, możliwe jest wystąpienie przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową.