Od kilku lat wakacyjne podróże za granicę cieszą się sporą popularnością, jednakże dla wielu osób perspektywa spędzenia lata w zaciszu własnego domu i ogrodu w dalszym ciągu jest najbardziej kusząca. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wypoczynek, właściciele działek często decydują się na inwestycję w postaci altanki ogrodowej. Jak w świetle prawa przedstawia się kwestia budowy altanki i czy wymagane są na nią specjalne pozwolenia? 

Zwyczajowo, altanę można określić jako lekką budowlę, obiekt, który stawiamy w ogrodzie dla celów rekreacyjnych. Kwestie dotyczące jej budowy znajdują zastosowanie w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Problemy z interpretacją przepisów

Częstym problemem pojawiającym się w kwestii budowy altany jest odmienna interpretacja przez urzędników przepisów dotyczących tego zagadnienia. Niektórzy uważają ją za obiekt małej
architektury – zgodnie z treścią przepisów prawa budowlanego. W myśl ustawy prawo budowlane, obiektem małej architektury są między innymi posągi, wodotryski, czy inne obiekty architektury budowlanej, bądź tez obiekty wykorzystywane w celach rekreacyjnych jak chociażby piaskownice. W przypadku obiektu małej architektury nie trzeba wykonywać żadnych formalności urzędowych. Inni urzędnicy z kolei uważają, że altana zgodnie z art. 28-30 prawa budowlanego jest obiektem budowlanym, na który konieczne jest już uzyskanie wymaganej, urzędowej zgody.

Definicja altany w świetle prawa

Zgodnie z art. 2 ust. 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przez altanę rozumiemy wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany, który spełnia taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
o powierzchni zabudowy do 35 m 2 oraz do wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Należy zaznaczyć, że do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile łączna powierzchnia nie przekracza 12 m kwadratowych. Altana ogrodowa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, która spełnia warunki określone w przepisach ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani też zgłoszenia zamiaru budowy takiej altany. Natomiast jeżeli na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową z naruszeniem przepisów prawa, wówczas mamy do czynienia  z naruszeniem przepisów prawa.

Rodzaj altany, a jej umiejscowienie na działce

Przepisy prawa regulują kwestię umiejscowienia budowli na nieruchomości, zagadnienie to rozstrzyga rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . Zgodnie z § 12 minimalna odległość budynków od granicy danej działki może wynosić  1,5, 3 albo 4 m.

Odległości te zróżnicowane są w zależności od:

  1. rodzaju zabudowy
  2. położenia budynku na sąsiadującej działce
  3. zapisów planu zagospodarowania przestrzennego
  4. decyzji o warunkach zabudowy

 

Powyższe rozporządzenie ma jednak zastosowanie do obiektów budowlanych, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,  jak również posiadają fundamenty i dach. Interpretując tę zasadę, możemy wnioskować że altana, która nie ma ścian osłonowych, nie zostanie objęta zakresem działania przepisów regulujących sposób usytuowania budynków.

Dopełnienie formalności

Interpretując powyższe przepisy, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Pozwolenia na budowę nie wymaga również budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednakże już zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga  budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych, dlatego też obiekty architektury ogrodowej mające stanąć w takiej lokalizacji powinny zostać zgłoszone.
Zgłoszenie zamiaru budowy altany jest bardzo prostą procedurą. Większość urzędów dysponuje gotowymi wzorami formularza, które wystarczy jedynie uzupełnić i załączyć wymagane w formularzu dokumenty.

Ponadto,  w przypadku altan o których stanowi ustawa o ogrodach działkowych, działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami. Do wniosku dołącza się: aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.