Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt nowego prawa działalności gospodarczej. Póki co jednak powstały do niego wyłącznie założenia, wśród których można wyróżnić kilka wartych uwagi postulatów.

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w nowej ustawie będzie “domniemanie uczciwości przedsiębiorcy”. Zgodnie z nią wszelkie niejasności i błędy interpretacyjne powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

O potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu prawa nowej ustawy, mówi projektodawca: “Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej”.

Wicepremier oraz Minister Gospodarki Janusz Piechociński uważa, że taka ustawa powinna zostać przyjęta ponad podziałami przez wszystkie partie polityczne, biorąc pod uwagę to, że ma ona służyć interesom wszystkich przedsiębiorców w Polsce. O wyjątkowości tych przepisów stanowi treść jej preambuły: „Uznając doniosłość konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, a także zasady zrównoważonego rozwoju, dążąc do wzmocnienia praw przedsiębiorców prowadzących tę działalność rzetelnie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów, w celu urzeczywistnienia tej wolności, uchwala się, co następuje”.

Obecne przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiują działalność gospodarczą w następujący sposób: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.” Zgodnie zaś z zapowiadanymi zmianami, zrezygnuje się ze słowa „zarobkowa” i działalność gospodarcza będzie definiowana jako „stała działalność zarobkowa lub mająca inny cel gospodarczy, wykonywana na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły”.

Resort gospodarki chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: http://www.prawo.egospodarka.pl, ksiegowosc.infor.pl